Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego,

Działanie: 4.1  Badania naukowe i prace rozwojowe,

Poddziałanie: 4.1.4

Projekty aplikacyjne pod tytułem:  „GreenTin – ekoprzyjazna technologia selektywnego odzysku cyny z elementów złomu elektronicznego”. Celem projektu jest opracowanie zaawansowanej technologicznie linii pilotażowej wykorzystywanej do odzysku wysokiej czystości tlenku cyny (IV) oraz cyny metalicznej z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym korzystnie z płytek z PCB. Planowana do opracowania technologia stanowi innowację procesową w skali Europy. Proces charakteryzować będą innowacyjne rozwiązania kluczowe z perspektywy Konsorcjum, odbiorców końcowych, a także innych podmiotów z branży odzysku ZSEiE, w tym m.in.:

– Uzyskanie wysokiej czystości cyny na poziomie min. 90% oraz tlenku cyny (IV) na poziomie min. 95%;
– Możliwość wytwarzania jednorodnego granulatu złomu elektronicznego o powtarzalnym składzie chemicznym;
– Wysoka wydajność roztwarzania warstw cyny i stopów cyny do postaci drobnoziarnistej frakcji wzbogaconej w tlenek cyny (IV) na ++ poziomie min. 60%;
– Regeneracja wody stanowiącej środowisko prowadzenia procesów roztwarzania powłok cynowych i oczyszczania tlenkowej frakcji ++ cyny.


Wartość projektu: 5 633 940.50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 572 969.50 PLN

Back to top